mull

Folkhögskolespåret på Mullsjö folkhögskola

Inledning
Mullsjö folkhögskola startade 1949 och har funnits i Mullsjö sedan 1950 och
bygger med sin förening av tradition och förnyelse på de idéer och
värderingar som är kärnan i svensk folkbildningstradition. Mullsjö
folkhögskola har Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens
Ungdom och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund som sina huvudmän och
grundare. Det innebär att skolan har en kristen grundsyn, men hälsar alla
oavsett livsåskådning välkomna som deltagare i skolans kurser.

I vårt kursutbud finns allmänna linjer på grundskole- och gymnasienivå där
det finns möjlighet att läsa in behörigheter för vidare studier på bl a högskola
och universitet. På den allmänna linjen kan man förutom kärnämnen studera
någon av inriktningarna; baskurs med hantverk, internationell, personlig
assistent eller IT/webbdesign. På Kungsporten i Huskvarna läser ett 20-tal
invandrare svenska och personlig assistentprofil.

Utöver den allmänna linjen har vi kurser i bild, foto, keramik och textil som
är yrkes- och högskoleförberedande. Vi har också en volontärlinje med
utlandspraktik. Till allt detta kommer en lång rad korta kurser under hela året,
men med extra tryck under sommaren.

Tillsammans med June och Södra Vätterbygdens folkhögskolor i Jönköping
bedriver vi 6 månader långa etableringskurser för nyanlända med
undervisning i svenska och samhällskunskap.

I december 2015 ansökte Mullsjö folkhögskola om betygsrätt för Svenska för
invandrare, sfi, hos Skolverket.

Alla som arbetar på skolan har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas
lärande.

På internatet finns plats för c:a 70 boende. För idrott och motion finns det en
gymnastiksal, styrketräningslokal och bastu.
Mullsjö folkhögskola har alltid haft ett stort internationellt engagemang
genom utbyten mellan skolor och kulturer, genom utlandsresor och ett stort
inslag av internationella och invandrade deltagare på våra kurser. Under
läsåret 2015/16 kan vi konstatera att vi har 17 olika nationaliteter på skolan,
vid sidan om svenskar.

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i folkhögskolespåret är ensamkommande
ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) i åldrarna 18-21 år.
Folkhögskolan kan vara ett alternativ för en ungdom utifrån följande kriterier:

– Egen drivkraft att vilja pröva en ny studieform och miljö.
– Redo att flytta från HVB-boende, men som ändå har behov av social
närvaro.
– Särskilt intresse för folkhögskolans profil och upplägg.
– Närheten mellan boende och skola är särskilt motiverat.
– Flexibla lösningar, individuell studieanpassning och en
förhoppningsvis kortare väg till vidare studier eller arbete.
– Ungdomens generella språkinlärning, utveckling och etablering
gynnas av studier och boende på folkhögskola.
– Man kan skaffa sig behörighet för vidare högskolestudier.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för
ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller
privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande
ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå som ges på allmän
kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen och fyra olika
inriktningsprofiler. Nivåanpassningen sker i svenska och engelska.
Matematikundervisningen är helt individuellt anpassad. Vi arbetar med
varierande pedagogik och ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och
delaktighet formar studierna. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig
skala utifrån bl a kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga.
Vid sidan om detta garanterar vi godkända behörigheter som man läst in.
Högskolorna har en särskilt antagningskvot för sökande från folkhögskola.
Extra stöd kan erbjudas i främst svenska och engelska. I stort sett all
undervisning på allmän linje sker på svenska, så den aktuelle deltagaren
behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig
studier på grund eller gymnasienivå.

Vi ser studier vid den allmänna linjen som ett huvudalternativ för de
ensamkommande ungdomarna. Detta för att de skall få en grundläggande
behörighet för vidare studier.

Då vi är flexibla kan det dock vid behov, erbjudas studier vid några av våra
estetiska utbildningar på deltid eller ev. heltid.

Kurator (samtalsstöd) och studie- och yrkesvägledare finns på skolan.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande.
Tillgång ges till eget rum i uppgångar om åtta rum. Varje uppgång har två
toaletter, två duschar och ett gemensamt pentry med uppehållsrum.
Tvättstuga, kök och TV-rum finns i separat byggnad. Trådlöst internet finns
i alla rum.

Frukost, lunch, kvällsmat och fika ingår. Fredag kväll till söndag kväll, och
enstaka lovdagar, kan det ibland innebära att ungdomarna får laga sin egen
mat eller få matlådor. Det gäller de gånger det inte förekommer någon övrig
kursverksamhet på skolan.

Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla
uppgångar på internatet. Även deltagare på ”Folkhögskolespåret” förväntas
göra sin del av ex städningen. De ensamkommande ungdomarna bor
integrerade och utspridda bland övriga deltagare och inte tillsammans i en
egen uppgång.

Personal
Resurspersoner kommer att finnas på skolan för ungdomarnas sociala stöd
och tillsyn. Personalen finns till för dessa ungdomar, men också för övriga
boende på internatet. Detta är utifrån ett normaliseringsperspektiv.
Vägledning och kontaktskapande på och utanför folkhögskolan ingår i
personalens helhetsuppdrag, liksom samordning mellan boende, skola, fritid
och övriga etableringsinsatser. Då formen ska ses som ”utslussningsboende”
kommer inte personal att finnas på plats dygnet runt, utan som anpassat stöd.
En samordnare har det övergripande ansvaret för insatsens alla delar.
Samordnaren sköter kontakten med kommunens socialsekreterare samt
stöttar resurspersonerna, pedagogerna och administrativ personal.
Personalen kommer att erbjudas särskild handledning och
kompetensutveckling i förekommande fall.

Fritid och mentorskap
Olika aktiviteter arrangeras på folkhögskolan under läsåret. Det är
idrottsaktiviteter i gym, gymnastiksal eller utomhus, elevkvällar och
intressegrupper som deltagarna på Mullsjö folkhögskola själva kommer
överens om. De kan därför se olika ut från år till år, eller från termin till
termin. Skolan har ett eget bibliotek och deltidsanställd bibliotekarie, med
invandrarbakgrund.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande
ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Mullsjö folkhögskola
gärna arbetar med och vill hjälpa till med. Insatsen på folkhögskolan skall
präglas av en långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på
arbetsmarknaden.

Antal
En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och
kommun har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för
att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där då finns
lediga rum.

Kostnad och kursstart
Ca 750 kr/dygn och plats.

Kursstart: augusti

Kontaktperson
Tell-Inge Leandersson, rektor
Tel arb: 0392-374 17, Tel mob: 073-374 17 10

tell-inge@folkbildning.net

Mullsjö folkhögskola
Björksätersvägen 8
565 91 Mullsjö

Hemsida: klicka här

Länk till karta: klicka här

[/fusion_tagline_box]