Uppföljning deltagare, våren 2017

En pilotenkät skickades under hösten 2016 ut till berörda folkhögskolor. Målgruppen för enkäten är ensamkommande ungdomar som har bott och studerat på folkhögskola inom ramen för Folkhögskolespåret en eller fler terminer. Syftet är att mäta Folkhögskolespårets kvalitet utifrån ett deltagarperspektiv. En nytt utskick av enkäten kommer göras under våren 2017 då fler ensamkommande ungdomar nu bor och studerar på folkhögskola.

Läs resultatet av enkäten här: Enkäten, 17 nov

Uppföljning deltagare, hösten 2016

En deltagaruppföljning är planerad till hösten 2016. Målgruppen för uppföljningen är ensamkommande ungdomar som har bott och studerat på folkhögskola inom ramen för Folkhögskolespåret en eller fler terminer. Syftet är att mäta Folkhögskolespårets kvalitet utifrån ett deltagarperspektiv.

Uppföljning återsök, maj 2016

Vi har följt upp hur kommuner som har beviljat insatser på folkhögskola har återsökt kostnaderna hos Migrationsverket. Av de 7 kommuner som svarade har 4 återsökt inom överenskommelsen, 1 som faktiska kostnader, och 2 har ännu inte återsökt. Samtliga återsök som har behandlats har beviljats.

Uppföljning folkhögskolor, maj 2016

Vi gjorde under maj månad en kortare uppföljning på 13 folkhögskolor i Skåne, Halland, Västra Götaland, Jönköping, Stockholms och Västerbottens län för att ”pejla av” hur långt man har kommit i processen med kommunerna och Folkhögskolespåret.

Platser
• De flesta folkhögskolorna erbjuder 5-8 platser. Två skolor erbjuder 14 resp. 15 platser
• 6 av folkhögskolorna har startat verksamhet
• Av dessa har 1 folkhögskola HVB och 1 stödboende
• Totalt 36 platser är tagna
• Ytterligare 3 folkhögskolor är i process att skriva avtal med kommunerna

Insatser
• Studiebesök har varit populära. I snitt har 3-4 kommuner besökt varje folkhögskola under våren. Ibland har det varit enbart personal, ibland med ungdomar
• Sommarskola kommer att arrangeras på 3 folkhögskolor

Svårigheter
• Trots intresse för studiebesök har många platser inte blivit tagna. Vanligaste anledningen har varit att ungdomen tvekat/ångrat sig och inte velat bryta upp från nuvarande boende.
• Tveksamheter har funnits till att ”flytta ut på landet”
• Andra svårigheter har varit att målgruppen varit fel, t.ex. ålder eller förkunskaper. I vissa fall har kommunen bedömt att underlaget (ungdomar med PUT) inte varit tillräckligt stort
• En annan svårighet har varit att få ihop en grupp på 4-5 deltagare samtidigt

Goda exempel
• En av folkhögskolorna diskuterar en lösning där hemkommunen blir avtalspart för samtliga 8 platser och sedan förmedlar platser till andra kommuner – en lösning som kan fungera då det ibland finns bättre nätverk mellan olika kommuners socialsekreterare
• Samtliga av de etablerade folkhögskolorna har i princip börjat med 1-2 ungdomar, för att successivt få till en grupp på 5-10
• En av folkhögskolorna meddelar att samtliga avtal har förnyats med kommunerna
• En folkhögskola berättar att man har fokuserat intensivt på två kommuner, träffat både socialsekreterare, personal och ungdomar. Detta har nu resulterat i 8-9 ansökningar.

Behov av stöd från projektet
• Hjälp med kontaktvägar in i kommunerna
• Mer information till personal och ungdomar
• Spridning av goda erfarenheter från andra delar av landet
• Förklaring av t.ex. regelverk och ersättningar

I några län (bl a Jönköping) finns arbetsgrupper kopplat till Länsstyrelsen, Region eller kommunförbund som stöd. Till hösten är förhoppningen att vi ska kunna ha samordnare som jobbar med Folkhögskolespåret i fler län. Det ligger ett antal ansökningar inne om medel för detta hos Länsstyrelserna.