Helsjöns folkhögskola

helsjon_flygfotoHelsjöns folkhögskola ligger vackert belägen i sydvästra Västergötland på gränsen till Halland,
ca 6 mil från Göteborg och Borås, 3 mil från Varberg och Kungsbacka och 5 kilometer från Horred.

Folkhögskolan är knuten till Göteborgs stift. Det är en skola på kristen grund med en vilja till öppenhet och respekt för alla.

Helsjöns folkhögskola erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå för ensamkommande ungdomar i åldrarna från 18 – 21 år. Studierna bedrivs tillsammans med eleverna på allmän kurs, och stort fokus ligger på studierna i matematik, svenska, engelska och samhällskunskap. På internatet finns plats för 60 boende. Dagligen serveras frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

Målgrupp
Ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 18-21 år med permanent uppehållstillstånd. Tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig undervisningen förutsätts. Särskilt lämpligt som utslussningsalternativ från PUTboende, då folkhögskolan med sin individuellt anpassade pedagogik och internatboendets möjlighet till vardaglig integration är närmast unik.

Studier
Vårt arbetssätt är ofta ämnesövergripande i projektform eller i form av grupparbeten där arbetssätten och redovisningar är både flexibla och varierande. Inom ämnet matematik är studierna individuellt anpassade och i engelska är de nivågrupperade.

Hela livet på folkhögskolan handlar om att komma in i samhället, och därför präglats Helsjön av viljan att leva demokrati. Studeranderåd, kursråd, idrottsråd, möten med boende på internatet syftar till att skapa en demokratisk attityd och förhållningssätt.

Personal
All pedagogisk personal har lärarutbildning och har en mångårig erfarenhet av vuxnas lärande. Undervisningen har en stor flexibilitet där den enskilda individen står i centrum. Varje studerande har en personlig mentor som är behjälplig vid läxläsning, ämnesstudiestöd och personliga samtal.

Bland övrig personal är folkbildning och mänskliga möten prioriterad, vare sig det handlar om kökspersonal, städpersonal, kanslipersonal eller vaktmästare.

Resurspersoner och internatföreståndare kommer att ansvara och arbeta med ungdomarna. Dessa kommer att ta hand om socialiseringsprocessen och vara ett särskilt stöd avseende vardagsrutiner, som dagsrytm, hushållsgöromål, tvätt, läkarbesök etc.

Helsjön har inte någon jourverksamhet.

Fritid
Skolan har gymnastiksal, styrketräningsrum, fotbollsplan och närheten till naturen innebär goda möjligheter till motion. Biblioteket med böcker och filmer, datorsal med god uppkoppling, wifi på hela skolan, tv-rum och uppehållsrum med spel och biljardbord och möjlighet till musicerande stärker gemenskapen på internatet och hjälper integrationen och socialiseringen.
En kväll i veckan erbjuds en gemensam aktivitet för de boende på internatet. Folkhögskolan brukar också delta i de olika turneringar inom olika sporter som anordnas av folkhögskolorna i västra Sverige.

Kostnad och kursstart
1100 kronor/dygn och plats. I detta ingår boende i enkelrum, kost (frukost, lunch, kvällsmat), studiematerial och ovan nämnda insatser.
Vi kan erbjuda max tio platser och ser gärna en grupp på minst fem personer. Vi kan också erbjuda plats för enskilda ungdomar som då kommer att integreras direkt i verksamheten.

Genom närheten till PUT-boendet i Horred kan vi också erbjuda studieplats utan internat, med möjlighet att i ett senare skede flytta in på internatet. Allt förutsätter ett skrivet avtal mellan placerande kommun och Helsjöns folkhögskola.

Kursstart: 16 augusti för en grupp, i övrigt löpande antagning

Kontaktperson
Elise Arnell
0320 205830